Kamfa Malau Flowerhorn

King Kamfa Flowerhorn
Thai Silk Flowerhorn
Buy your flowerhorn online now

Wide range of live Flowerhorn fishes on sale on Ebay