Massive KOK flowerhorn

Flowerhorn with big nutchal hump
Flowerhorn Big Head
Buy your flowerhorn online now

Wide range of live Flowerhorn fishes on sale on Ebay